Son dakika: Türkiye'yi savaşa sokma yetkisi artık Erdoğan'da


yayincilar/haber-oku/haber-okux60.jpg Kaynak: Haber Oku
Son dakika: Türkiye'yi savaşa sokma yetkisi artık Erdoğan'da

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu Kararıyla alınabilen seferberlik/savaş hali kararı artık Erdoğan tarafından belirlenecek. Karara göre Erdoğan artık tek başına ülkeyi savaşa sokabilecek..

Takip Et

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılarak yerine “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği”ni yürürlüğe koydu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir"

Seferberlik Tanımları

Seferberlik:

Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.

Barış zamanı:

Savaş hâlinin kaldırılmasından yeni bir savaş hâli ilanına kadar geçen zamandır.

Savaş hâli:

Savaş ilânına karar verilmesinden bu hâlin kaldırıldığının ilân edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

Seferberlik hâli:

Seferberlik uygulamasının başladığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.

Seferberliğin İlânı:

Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.

Personel seferberliği:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak ve savaş süresince istenilen seviyeyi muhafaza etmek üzere barışta yapılan hazırlıkların seferberlik ve hâli durumda uygulanmasıdır.

Erteleme:

Seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen millî harp gücünü ve genel hayatı olumsuz yönde etkilememesi amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi için, bu yerlerde çalışan bazı personelin silahaltına alınmasının veya  lojistik yükümlülük uygulanmasının geçici olarak geri bırakılmasıdır.

Lojistik seferberlik:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde araç, harp sanayii, mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynakların tespiti, ihtiyaç ve tahsislerin planlanmasına yönelik gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasıdır.

Araç ve iş makinesi seferberliği:

Seferberlik ve savaş hâline ilişkin olarak her türlü kara, deniz, suyolu ve hava araçlarının tespiti, tahsisi, planlarının yapılması ve bu hallerde uygulamaya konulması ile tatbikatlarda denenmesi halinin tümüdür.

Mal ve hizmet seferberliği:

Seferberlik ve savaş hâline ilişkin olarak mal ve hizmet ihtiyaçları ile özel nakliyat ve özel inşaat firmalarının tespiti, kaynakların tespiti ve tahsisi, protokollerin düzenlenmesi, planlamaların yapılması ve bu hallerde uygulamaya konulması ile plan konusu hususların tatbikatlarda denenmesi faaliyetinin tümüdür.

Harp sanayii seferberliği:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürünü olan silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat malzeme ve yedek parçaları ile bunların kullanılmasına ait hizmetlerin millî sanayii kaynak ve üretimleriyle karşılanması için gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasına ilişkin esaslar ve usulleri düzenlemektir.

Sefer görev emri (SGE):

Sefer görevi verilen yedek personelin seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası esas alınarak muvazzaflık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun sefer görevi verilir.

Kaynak: Haber Oku

Youtube Kanalımızı Takip Edin